بابک کریمی

بابک کریمی

بابک کریمی متولد سال 1366، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های بابک کریمی

آینه


سینمای بلاتار


سابقه خشونت


پول


حالا نگاه نکن


سینمای ترنس مالیک


درخت زندگی


آن ها زندگی می کنند


پنج پرسش مهم سازمانی