هدا عربشاهی

هدا عربشاهی

هدا عربشاهی متولد سال 1359 ، مترجم و نویسنده ی معاصر ایرانی می باشد.

کتاب های هدا عربشاهی

در سکوت حرف هایمان


بئاتریچه ها


شهریور داغ


دو نمایشنامه کمدی


مریخی ها خود ما هستیم