مت اندروز

مت اندروز

مت اندروز استادیار سیاستگذاری عمومی است. تحقیقات وی بر اصلاحات در بخش عمومی، به ویژه اصلاح بودجه و مدیریت مالی و مدیریت مشارکتی در دولتهای در حال توسعه و انتقالی تمرکز دارد. مقالات اخیر به جعل درک نظری از عوامل غیر فنی مؤثر در موفقیت در فرآیندهای اصلاحات می پردازند. تأکید ویژه بر بستر نهادی غیر رسمی اصلاحات و همچنین ساختارهای رهبری در شبکه های گسترده دولت است.  این تحقیق از کارهای او در دولت استانی Kwa-Zulu Natal در آفریقای جنوبی و اخیراً از دوره تصدی وی به عنوان یک متخصص بخش عمومی که در اروپا و منطقه آسیای میانه بانک جهانی فعالیت می کند، حاصل شد. وی این تجربه را به دوره های مدیریت و توسعه عمومی می دهد. وی دارای مدرک دانشگاهی BCom (Hons) از دانشگاه ناتال، دوربان (آفریقای جنوبی)، کارشناسی ارشد از دانشگاه لندن و دکترای مدیریت دولتی از دانشکده ماکسول، دانشگاه Siracuse است.

کتاب های مت اندروز

توانمندسازی حکومت