تسا فونتین

تسا فونتین

تسا فونتاین نویسنده کتاب زن الکتریکی: یادداشتی در مورد اعمال ضد مرگ است، انتخاب ویراستاران نیویورک تایمز. بهترین زندگی بهترین کتاب سال 2018 روسیه؛ بهترین کتاب ویراستاران آمازون سال 2018؛ A Refinery29 بهترین کتاب سال 2018؛ یک کتاب فراموش نشدنی ترین کتاب 2018 در نیویورک پست.

کتاب های تسا فونتین

سیرک زندگی