فلورنس لیتور

فلورنس لیتور

فلورنس لیتور نویسنده و سخنگوی خودمختاری مسیحی است. لیتور بیشتر به خاطر سری کتابهایش مبتنی بر سیستم شخصیتی شخصیت Plus شناخته شده است. وی به عنوان یكی از "100 زن مسیحی كه قرن بیستم را تغییر داده" بود، به عنوان یكی از هلن ك. هوسیر ثبت شد و جایزه انجمن همسالان ملی بلندگوها را برای تعالی دریافت كرده است و از طرف آنها به عنوان یك متخصص حرفه‌ای شناخته می شود.

کتاب های فلورنس لیتور

مزیت شخصیت