کوین ب اندرسون

کوین ب اندرسون

کوین بی اندرسون (متولد 1948) یک جامعه شناس و مستقر در کالیفرنیا و اومانیست مارکسیستی است. او استاد جامعه شناسی، علوم سیاسی و مطالعات فمینیستی در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا است. وی پیش از این استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایلینوی شمالی، دکلبل و استاد علوم سیاسی، جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه پوردو بود. وی در دبیرستان تنافلی (نیویورک) شرکت کرد و لیسانس تاریخ را از کالج ترینیتی (کانتیکت) و کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی از مرکز فارغ التحصیلی دانشگاه سیتی دریافت کرد. پایان نامه وی در مورد دریافت لنین از دیالکتیک هگل بود که بعداً با عنوان لنین، هگل و مارکسیسم غربی از دانشگاه ایلینویز چاپ منتشر شد.

کتاب های کوین ب اندرسون