محسن گودرزی

محسن گودرزی

دکتر محسن گودرزی متولد ۱۳۴۰ در تهران است. محسن گودرزی، پژوهشگر اجتماعی، دارای کارشناسی پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه تهران ۱۳۶۵، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران ۱۳۷۶، دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران ۱۳۸۳ می باشد.

کتاب های محسن گودرزی

تهران 56


تحولات فرهنگی در ایران