اولریش بک

اولریش بک

اولریش بک (15 مه 1944 - 1 ژانویه 2015) یک جامعه شناس مشهور آلمانی و یکی از استناد به دانشمندان علوم اجتماعی جهان در طول عمر خود بود. کار او به سؤالات مربوط به کنترل پذیری، جهل و عدم اطمینان در عصر مدرن متمرکز شده است و او اصطلاحات "جامعه خطر" و "مدرنیته دوم" یا "نوسازی رفلکس" را ابداع کرد. او همچنین تلاش كرد تا دیدگاه های ملی را كه غالباً در تحقیقات جامعه شناسی با كیهان شناسی متبحرانه به هم پیوسته اند و به هم پیوستگی دنیای مدرن اذعان دارد، واژگون كند. او استاد دانشگاه مونیخ بود و همچنین در Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) در پاریس و در مدرسه اقتصاد لندن انتصاب هایی داشت.

کتاب های اولریش بک

مدرنیته بازاندیشانه


جامعه خطر


آشوب ازلی عشق


جامعه در مخاطره جهانی