تیم ام. برا

تیم ام. برا

دکتر تیم ام. برا (31 آگوست 1943) استاد بازنشسته ی تکامل ، اکولوژی و زیست شناسی ارگانیسم در دانشگاه ایالتی اوهایو است. وی در سال 1969 از دانشگاه تولان در زیست شناسی دکتری دریافت کرد.

کتاب های تیم ام. برا

چارلز داروین