سمیر اکاشا

سمیر اکاشا

سمیر اکاشا استاد فلسفهٔ علم در دانشگاه بریستول است. او برای نوشتن کتاب فرگشت و سطوح انتخاب برندهٔ جایزهٔ لاکاتوش شد.

کتاب های سمیر اکاشا

فلسفه ی زیست شناسی


فلسفۀ علم