عبدالحسن بصیره

عبدالحسن بصیره

دکتر عبدالحسن بصیره شهريورماه 1324 درخرمشهر بدنيا آمده است.بخشي ازتحصيلات متوسطه را در دبيرستان بايندُر خرمشهر گذراند و بعد به تهران رفته ودرسال 42-41دررشته رياضي از دبيرستان البرز ديپلم گرفت.خردادماه 1345 ازدانشكده علوم دانشگاه تهران در رشته فيزيك فارغ التحصيل شد و قبل ازادامه تحصيل، دوسالي رادردبيرستانهاي خرمشهر ازجمله بايندرتدريس كردراهي ادامه تحصيل و بعد مشغول تدریس در دانشگاه شد. وی دراين مدت 14 مقاله علمي-پژوهشي درمجلات وهمايش هاي داخلي وخارجي اراﺌه داده است.دوطرح تحقيقاتي درزمينه استفاده ازانرژي خورشيدي وانرژي بادي در استان كردستان باهمكاري سازمان هواشناسي استان انجام داده و بيش از 80 مقاله علمي درمجله فيزيك ، مجله رشد فيزيك و مجله دانشمند ترجمه كرده است وسالهاست كه جزو هيأت ويراستاران ومشاوران مجله دانشمند می باشد.

کتاب های عبدالحسن بصیره