فریده شهبازی

فریده شهبازی

فریده شهبازی لیسانس گرافیک از دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۲ می‌باشد و تا کنون در فعالیت‌های زیادی در زمینه تدریس و آموزش تصویرسازی در مراکز و دانشگاههای مختلف را به عهده داشته است. همچنین داوری مسابقات مختلف نیز از جمله فعالیت‌های اوست.

کتاب های فریده شهبازی

میلی و پرنده


نقشمایه های ایرانی