فرانک لاوت

فرانک لاوت

فرانک لاوت از سال 2008 تا 2009 عضو مدعو دانشگاه پرینستون بود. وی دکتری علوم سیاسی خود را از دانشگاه کلمبیا در سال 2004 دریافت کرد و قبل از آمدن به دانشگاه واشنگتن وی بورس تحصیلی دکتری را در گروه بیولوژیک بالینی در انستیتوی ملی بهداشت گذراند. تحقیقات اولیه وی مربوط به نقش آزادی و سلطه در توسعه نظریه های عدالت ، برابری و حاکمیت قانون است. او دوره های تئوری سیاسی را تدریس می کند. وی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس است.

کتاب های فرانک لاوت