ی. و. تارله

ی. و. تارله

یوگنی ویکتوریاویچ تارله متولد 1874 و درگذشته 6 ژانویه 1955 ، مورخ و آکادمیست  آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی روسیه بود. وی به خاطر کتابهای خود در مورد حمله ناپلئون به روسیه و جنگ کریمه و بسیاری آثار دیگر شناخته شده است. یوگنی تارله یکی از بنیانگذاران موسسه روابط بین الملل دولتی مسکو ، دانشگاه دیپلماتیک روسیه بود.

کتاب های ی. و. تارله

ناپلئون