محمدعلی حقیقی

محمدعلی حقیقی

محمدعلي حقيقي متولد سالل 1340، استاديار دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های محمدعلی حقیقی

هنر مذاکره