پیتر فورتادو

پیتر فورتادو

پیتر فورتادو ویراستار کتاب پرفروش "تاریخ ملل" و "شهرهای بزرگ از طریق چشمان مسافران" و سردبیر سابق مجله History Today بود. 

کتاب های پیتر فورتادو

تاریخ ملل