لزلی جیکوبز

لزلی جیکوبز

لزلی جیکوبز استاد حقوق و جامعه و علوم سیاسی و مدیر موسسه تحقیقات اجتماعی در دانشگاه یورک است. او همچنین مدیر اجرایی گذشته و هم اکنون پژوهشگر ارشد تالار گفتگوی کانادا در مورد عدالت مدنی، یک دسترسی غیرقانونی پان کانادایی به عدالت است که در دانشکده حقوقی اسگوود مستقر است.

کتاب های لزلی جیکوبز

درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین