اندرو برت

اندرو برت

کتاب های اندرو برت

پایان دروغ ها


بیشتر بخوانید

لذت کشف حقیقت در داستان های جنایی

داستان های جنایی، یکی از قواعد اساسی قصه گویی را به آشکارترین شکل نشان می دهند: «علت و معلول»