ایلین پینکاس

ایلین پینکاس

ایلین پینکوس خبرنگار سابق تلویزیون، معاون سنا، و مدیر روابط عمومی است که هم اکنون ریاست شرکت ارتباطات خود را در اختیار مدیران قرار می دهد تا مهارت های خود را تقویت کنند.

کتاب های ایلین پینکاس

ارائۀ حرفه ای