مارلین بارنز

مارلین بارنز

مریلین برنز (متولد: 11 آوریل 1941) یکی از محصلان بسیار مورد احترام ریاضیات امروزی است. در طول بیش از پنجاه سال، مارلین به کودکان آموزش داده است، جلسات ضمن خدمت را برگزار می کند، که در کنفرانس ها سخنرانی می کند.

کتاب های مارلین بارنز