ژان پل اسکوت

ژان پل اسکوت

ژان پل اسکوت متولد 1943 در شهر نیم فرانسه، متخصص در تاریخ اقتصادی فرانسه در قرون نوزدهم و بیستم و استاد تاریخ در دانشگاه آمین در شمال فرانسه است. وی با نوشتن مقالاتی درباره استراتژی های سیاسی لنین، تروتسکی و بوخارین، راه های توسعه ملی و به خصوص راه فرانسه به سوی کاپیتالیسم را مورد مطالعه قرار داد و به بررسی بحران فرانسه در دهه 1930 میلادی پرداخت. پس از آن مطالعاتی درباره تاریخ سیاسی و تاریخ فرهنگی صورت داد و به بررسی بازیگران احزاب سوسیالیستی و کمونیستی از 1934 تا 1947 و روابط بین سوسیالیسم و دموکراسی پرداخت. اسکوت برای تدوین اثر حاضر از 1991 تا 1993 در مسکو درباره حزب کمونیست فرانسه به تحقیق پرداخت و علاوه بر اثر حاضر، با کمک همکاران خود، آثار دیگری را نیز ارائه داد، از جمله، مبارزات ویکتور هوگو؛ کمونیست های فرانسه از 1920 تا 1960؛ نازیسم از 1945 تا به امروز؛ فرانسه معاصر، هویت و تحول، و...

کتاب های ژان پل اسکوت