جی. ای. وایت

جی. ای. وایت

جی. ای. وایت نویسنده ی کتاب های کودک و نوجوان در ژانر وحشت است. چهار رمان ازمجموعه ی Thickety او تعداد تحسین و نقد های زیادی دریافت کرده اند ، از جمله جایزه انتخاب کودکان برای بهترین رمان نویس جدید.

کتاب های جی. ای. وایت

طبقه ی وحشت