بورلی برچ

بورلی برچ

بورلی بیرچ نویسنده بیش از چهل کتاب است ، از کتاب های تصویری و رمان گرفته تا زندگی نامه های علمی و بازخوانی شکسپیر. تمام کتاب های او تحسین منتقدان را دریافت کرده اند. کتاب های او به بیش از دهها زبان ترجمه شده است، و در ده درصد از کل مؤلفان قرض گرفته شده در کتابخانه های انگلیس قرار دارد.

کتاب های بورلی برچ

ماری کوری