سوزان الرود

سوزان الرود

سوزان الرود ، دکترای خود در ژنتیک در دانشگاه کالیفرنیا، دیویس را به دست آورد و هم اکنون استادیار گروه علوم زیست شناسی در دانشگاه دولتی پلی تکنیک کالیفرنیا در سن لوئیس اوبیسپو است. او دارای حق ثبت اختراعات بی شماری در این زمینه است.

کتاب های سوزان الرود

ژنتیک