جرج ای. رایش

جرج ای. رایش

جورج رايش نويسنده كتاب "چگونه جنگ سرد فلسفه علوم را دگرگون كرده است" ، كه در سال 2005 توسط انتشارات دانشگاه كمبريج چاپ شده است ، می باشد. او در موسسه تكنولوژي ايالت ايلينوس تدريس كرده و از سال 2000 تا 2002 همكار بنياد ملي علوم بود.

کتاب های جرج ای. رایش

پینک فلوید و فلسفه