کریستوفر پارتریج

کریستوفر پارتریج

کریستوفر هیو پارتریج متولد سال 1961 ، نویسنده ، ویراستار ، استاد دانشگاه لنکستر و مؤسس مرکز مطالعات دین و فرهنگ عامه است. به گفته گوردون لینچ ، پارتریج محقق برجسته موضوعات در فرهنگ عامه است.او استاد مطالعه ادیان معاصر در کالج چستر انگلستان است. او درباره ادیان و گرایش‌های معنوی نو در غرب آثار پژوهشی بسیاری به رشته تحریر درآورده و ویراستار کتاب‌هایی از جمله دایر‌‌‌ه المعارف ادیان جدید، عرفان در شرق و غرب ، مذاهب یوفو و بنیادگرایی بوده است .

کتاب های کریستوفر پارتریج

سیری در ادیان جهان