محمدبن غازی ملطیوی

محمدبن غازی ملطیوی

محمد بن غازی ملطیوی (6 ق) یکی از فضلای دستگاه سلجوقیان روم بوده است.

کتاب های محمدبن غازی ملطیوی

مرزبان نامه بزرگ