پروانه شیرازی

پروانه شیرازی

 پروانه شیرازی متولد سال ۱۳۵۹- کرمانشاه، شاعر و نویسنده کتاب های ‌تو ماهی و من آدم، و آسمان هم شبیه انسان است، می باشد. وی با نشریات رشد، دوچرخه، نبات، سروش کودکان و… همکاری داشته است.

کتاب های پروانه شیرازی

تو ماهی و من آدم