اوگوما هیدئو

اوگوما هیدئو

اوگ‍وم‍ا ه‍ی‍دئ‍و (9 سپتامبر 1901 - 20 نوامبر 1940) یک شاعر ژاپنی برای جنبش ادبیات پرولتاریا بود و به دلیل نوشتن داستان های کودکان، کتاب های طنز و انتقاد ادبی مورد توجه قرار گرفت. جایزه شعر Hideo Oguma برای نویسندگان شعر جدید اهدا می شود.

کتاب های اوگوما هیدئو

ماهی سرخ شده