محمد گودرزی دهریزی

محمد گودرزی دهریزی

آقای  محمد گودرزی دهریزی (بروجردی) متولد سال 1348، شاعر و نویسنده  در شهر زیبای بروجرد دیده بجهان گشود. ایشان دبیر دبیرستانهای بروجرد می باشد و کارشناس ارشد ادبیات و دارای  چندین کتاب در زمینه شعر و داستان می باشد. یکی از شعرهای  ایشان که در کتاب سال سوم شعر قصه تکرار آرش می باشد. 

کتاب های محمد گودرزی دهریزی

آوازی برای وطن