مهدی مسائلی

مهدی مسائلی

مهدي مسائلي متولد سال 1363 ، نویسنده حوزه دین و تشیع است.

کتاب های مهدی مسائلی

عار یا شعار


جریان افراط گرای شیعی


سرآغاز اصلاح عزاداری


فرهنگ اصطلاحات طلاب


لعن های نامقدس