علیرضا قبادی

علیرضا قبادی

علیرضا قبادی نویسنده، پژوهشگر و استادیار در رشته جامعه شناسی است. او در آثار علمی خود به بررسی مناسک دینی در ایران پرداخته است.

کتاب های علیرضا قبادی