کریس ال کلینکه

کریس ال کلینکه

کریس ال کلینکه Chris L. Kleinke (1944-1999) استاد گروه روانشناسی در دانشگاه آلاسکا، آنچورینگ بود. مدرک دکترا وی از دانشکده تحصیلات تکمیلی کلارمونت بود.

کتاب های کریس ال کلینکه