ناهید عبقری

ناهید عبقری

ناهید عبقری متولد سال 1331، نویسنده مجموعه کتاب های شرح مثنوی معنوی، داستان های مثنوی معنوی شامل از عارف قصه گو بشنو، و سیر معنوی با قصه های مثنوی، افسانه های کهن، Rumi's Stories، ناگفته های مشروطیت و... و صاحب امتیاز انتشارات بانگ نی.

کتاب های ناهید عبقری