راث براون

راث براون

راث‌ براون (Ruth Brown)، متولد 1945 ، یک بیمار مادام العمر ورم پستان، بیماری نادر خونی بوده است. تجربیات وی از این خاطره الهام گرفته است، سفری برای تشخیص صحیح و معالجه مناسب. راث‌ براون خالق برخی از بهترین کتاب های محبوب کودکان در انگلیس است. او برای اندرسون مطبوعات عکس های بسیار خوبی ایجاد کرده است و به عنوان نویسنده و تصویرگر بسیار مورد احترام است. او با هنرمند کن براون ازدواج کرده است و آنها دو پسر بزرگ و یک نوه دارند.

کتاب های راث براون

بخوان بچرخان ببین