احمد سفلایی

احمد سفلایی

احمد سفلایی کارشناس تولید سیما، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، و دکترای پژوهش هنر است. او مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه­ های مختلف, و نیز نگارنده­ ی کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ه­ای پژوهشی است. سفلائی در مقام کارگردان, نویسنده, طراح جلوه­ های ویژه, مدیر تولید,کارشناس فنی, مشاور پروژه و مدیرنرم­ افزاردر تولید آثار انیمیشنی زیادی همکاری داشته است. وی در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی تهران، دبیر بخش پایان نامه های برتر بوده است.

کتاب های احمد سفلایی

آموزه های خیال


نگاره های خیال