لیسی باگز

لیسی باگز

ليسي باگز مدیر آژانس "جهت یابی محتوا" و نویسنده ی کتاب "بازاريابي محتوا" می باشد. او به صاحبان مشاغل در جهت ایجاد محتوای استراتژیک برای بازاریابی ، کمک می کند.

کتاب های لیسی باگز

بازاریابی محتوا