پدرام پاک آیین

پدرام پاک آیین

پدرام پاك آیین متولد سال 1356، شاعر و نظریه پرداز ادبی، مؤلف آثاری چون « سفرنامه بوی گل » مؤسس خبرگزاری كتاب ایران( ایبنا) و مدیر مسؤول نشریه «كتاب هفته » و از مدیران انجمن قلم ایران بوده است.

کتاب های پدرام پاک آیین

سفرنامه بوی گل