عباس زمانی

عباس زمانی

عباس زمانی از مشاهیر شهرستان گناباد در حوزه تاریخ و باستان شناسی و نویسنده مقالات و کتبی در این حوزه است.

کتاب های عباس زمانی

کتاب کوهستان