صدرالدین طاهری

صدرالدین طاهری

صدرالدین طاهری متولد سال 1360، دارای دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس (1390) و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس (1387) می باشد. وی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان است.

کتاب های صدرالدین طاهری

ایزد بانوان