علی اصغر قهرمانی مقبل

علی اصغر قهرمانی مقبل

علی‌اصغر قهرمانی مقبل متولد ۱۳۵۰ در بیجار، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه ادبیات تطبیقی، وزن شعر فارسی، وزن شعر عربی و اختیارات شاعری است. او دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات عربی از دانشگاه قدیس یوسف می باشد.

کتاب های علی اصغر قهرمانی مقبل

ارکان عروضی