ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی (۷ تیر ۱۳۰۸ در نجف – ۲ بهمن ۱۳۹۴ در تهران)، زبان شناس و مترجم ایرانی بود. او عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و دبیری مجلهٔ ادبیات تطبیقی را بر عهده داشت. عمده فعالیت های ادبی و علمی او در حوزهٔ ترجمهٔ متون ادبی، ویرایش، زبان شناسی و وزن شعر فارسی است. نجفی یکی از دقیق ترین دایره ها را برای طبقه بندی وزن شعر فارسی تدوین کرده که به «دایرهٔ نجفی» معروف است.