ژان باتیست تاورنیه

ژان باتیست تاورنیه

ژان باتیست تاورنیه (۱۶۰۵–۱۶۸۹م)، جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی است که در عصر صفوی بارها به ایران و مشرق زمین سفر کرد. سفرنامهٔ او در شرح وقایع دورهٔ صفویه و وقایع دربار صفوی دارای اهمیت بسیار است.

کتاب های ژان باتیست تاورنیه

سفرنامه ی تاورنیه