عبدالخالق رکابی

عبدالخالق رکابی

عبدالخالق رکابی متولد سال 1946 ، نویسنده عراقی است. او یکی از معدود نویسندگان مهم عراقی است که در برابر مهاجرت مقاومت کرده است. او بیشتر به خاطر رمان هفتمین روز آفرینش شناخته شده است.

کتاب های عبدالخالق رکابی

اسفار سخن