سوزان کانلی

سوزان کانلی

سوزان کانلی نویسنده ی داستان های آمریکایی است. کارهای او در مجلات نیویورک تایمز ، هاروارد ، نیو انگلند ریویو و ... چاپ شده اند.

کتاب های سوزان کانلی

السی به خانه می آید