ویلسون سی مورل

ویلسون سی مورل

دکتر ویلسون سی مورل، استاد میکرو زیست شناسی به دلیل تز و کشفش مشهور است. او زندگی خود را در این زمینه می گذراند و در حرفه خود نیز موفق است. 

کتاب های ویلسون سی مورل

ویروس کرونا