کاظم واعظ زاده

کاظم واعظ زاده

کاظم واعظ زاده متولد سال 1360، شاعر و منتقد ایرانی می باشد. وی مسؤل انجمن شعر فرهنگسرای اقوام۱۳۸۴-۸۵، دبیر کارگاه شعر خانه فرهنگ سلمان فارسی ۱۳۸۵، دبیر جلسات شعر خانه فرهنگ ابوسعید ۱۳۸۷، دبیر کارگاه شعر فرهنگسرای ابن سینا و خانه فرهنگ زنجان ۱۳۸۹، مسؤل انجمن شعر فرهنگسرای عطار ۱۳۹۱-۹۳، دبیر کارگاه شعر خلاق، خانه فرهنگ تهرانسر ۱۳۹۷، داور جشنواره مستقل شعر سپید (جشنواره شعرگیومه)۱۳۹۷، و مسئول نشست‌های ماهانهٔ عصرِ سپید (ویژهٔ شعر سپید) فرهنگسرای سرو ۱۳۹۸ می باشد.

کتاب های کاظم واعظ زاده

تاریخ خصوصی


وقت کشی