اولیویا مالینز

اولیویا مالینز

اولیویا مالینز بنیانگذار مؤسسه ی غیرانتفاعی "Science Delivered" ، در آموزش علوم ابتدایی و ارتباطات علمی تخصص دارد. Science Delivered به دانشجویان در سن دیگو ، کالیفرنیا و شارلوتزویل خدمات ارائه می دهد. این مؤسسه در حال ایجاد برنامه های درسی علمی مبتنی بر فعالیت فردی است.

کتاب های اولیویا مالینز

آزمایش های علمی