ریتا فلسکی

ریتا فلسکی

ریتا فلسکی متولد 1956 یک آکادمیک و منتقد است. او استاد دانشگاه ویرجینیا است و سردبیر سابق "تاریخ ادبیات جدید" است. او همچنین دانشگاه جنوبی دانمارک (2016-2021) است.

کتاب های ریتا فلسکی

کارکردهای ادبی