آن بروب

آن بروب

آن بروب یک معلم قدرتمند با توانایی غیرمعمول برای به اشتراک گذاشتن داستان و بینش خود به روشی است که خرد درونی را در دیگران بیدار می کند. او به مردم کمک می کند تا خود را از شرایط اجتماعی و والدین و هر چه آنها را از تحقق بالاترین خواسته هایشان باز می دارد ، رها سازند.

کتاب های آن بروب

به احساس درونت اعتماد کن